W celu sprawdzenia możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej Spółki należy zgłosić się do nas, np. osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie, podając poniższe informacje, tj.:

1. Dane kontaktowe zgłaszającego, tj.:

Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail

2. Dane budynku, tj.:

Lokalizacja
Przeznaczenie budynku (użyteczności publicznej, cele mieszkaniowe, usługowy, itp.)
Status budynku (istniejący czy nowobudowany)
Dane dotyczące ogrzewania budynku, tj.:
- powierzchnia ogrzewana w m2
- kubatura w m3

2.1. W przypadku budynku istniejącego:

Liczba mieszkańców
Czy jest zainteresowanie ciepłą wodą użytkową (cwu)
Dotychczasowy sposób zasilania w ciepło , tj.:
Typ źródła ciepła (jakie paliwo, czy centralne czy etażowe) *
Moc źródła w przypadku ogrzewania z kotłowni centralnej *
Roczne zużycie paliwa oraz jego koszt *

2.2. W przypadku nowbudowanego obiektu:

Moc na cele centralnego ogrzewania w [kW]
Moc na cele ciepłej wody użytkowej maksymalne godzinowe oraz średnio-godzinowe [kW]
Moc na cele wentylacji (jeżeli takie zapotrzebowanie będzie) - [kW]
Moc na cele technologiczne (jeżeli takie zapotrzebowanie będzie) -[kW]
Inne - [kW]

3. Przewidywany termin uruchomienia dostaw ciepła.

* W przypadku, gdy zgłaszający posiada tego typu informacje.