I - Zarząd - organ uprawiony do reprezentacji podmiotu

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Stanisław Polasz. Zarząd jest jednoosobowy zgodnie z umową Spółki do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

Prokurentem jest mgr Czesław Gerus - Prokura samoistna.

II - Rada Nadzorcza - organ nadzoru

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.

Skład Rady Nadzorczej:
Małgorzata Kałuża-Swoboda - przewodnicząca
Krzysztof Kukulski - sekretarz
Piotr Pancześnik - członek

III - Zgromadzenie Wspólników

Organ, który podczas zwykłej działalności Spółki spotyka się raz do roku w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w Spółce oraz w celu udzielenia absolutorium pozostałym organom Spółki.