W związku z tym, że 100% udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. posiada Gmina Prudnik to na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 3 w nawiązaniu do art. 132 ust. 1 ustawy Pzp Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. w Lubrzy ma status zamawiającego sektorowego. W przypadku udzielania zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak też postanowienia Regulaminu udzielania zamówień przez ZEC Prudnik Sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień
Regulamin udzielania zamówień niepodlegających ustawie PZP